INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

PREVÁDZKOVATEĽ
Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov je Ing. Tomáš Kysel so sídlom Terany 138, 962 68 Hontianske Tesáre, IČO: 52 065 481, DIČ: 1084480155,

Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle +421 944 112 040, písomne na adrese Terany 138, 962 68, alebo  e-mailom na info@envistructure.eu

ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV
Snažíme sa minimalizovať rozsah osobných údajov, ktoré spracúvame, tak aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, a aby sme splnili zákonné povinnosti, a taktiež, aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Spracúvame osobné údaje našich zákazníkov, ale aj našich potenciálnych zákazníkov, či fanúšikov, ktorí nám na to dali dobrovoľný súhlas.

 

SPRACÚVAME TIETO KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:

meno

priezvisko

adresu bydliska

IČO – ak ste právnická alebo fyzická osoba

telefónne číslo

e-mail

Prevádzkovateľ využíva taktiež informácie o využívaní jeho produktov a služieb, o produktoch, ktoré si zákazníci kúpili, či zvažujú ich kúpu. Taktiež využíva informácie o používaní a správaní sa užívateľov na webových stránkach prevádzkovateľa, či informácie zo zasielaného informačného newslettera.

Prevádzkovateľ taktiež uchováva záznamy e-mailovej, prípadne chatovej komunikácie, či inú komunikáciu s vami v elektronickej, alebo písomnej podobe.

Transakčné údaje, predovšetkým informácie o vašich platbách a platobných metódach.
POUŽÍVANIE COOKIES

Používateľ webových stránok envisructure.eu berie na vedomie, že pri použití webových stránok, môže dochádzať k ukladaniu súborov cookies na elektronickom zariadení, pomocou ktorého používateľ k týmto stránkam pristupuje. Požívateľ má vždy možnosť vyjadriť svoj súhlas alebo odmietnuť ukladanie súborov cookies.

Svojím súhlasom používateľ zároveň povoľuje, aby Prevádzkovateľ súbory cookies využil na vlastné reklamné alebo štatistické účely. Súhlas používateľa trvá po dobu zachovania nastavenia jeho internetového prehliadača. Zmenou nastavenia internetového prehliadača používateľa alebo zákazom používania súborov cookies súhlas používateľa zaniká.

 

Väčšina prehliadačov internetu akceptuje cookies, ale návštevníci majú možnosť ich vymazať alebo automaticky odmietnuť. Pretože každý prehliadač je iný, návštevníci si môžu nastaviť svoje preferencie ohľadne cookie individuálne pomocou panela nástrojov prehliadača. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.

​​

Nastaviť cookies podľa vašich predstáv môžete spraviť vo vašom internetovom prehliadači. Pomocou vášho webového prehliadača môžete kedykoľvek súbory cookie odmietnuť alebo nastaviť používanie len niektorých cookies. Postup pre vypnutie/zapnutie cookies nájdete na nasledujúcom linku:

​​

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sk​

 

Ďalšie informácie o správe súborov cookies môžete nájsť v nápovede prehliadača alebo prostredníctvom webových stránok, ako napríklad www.allaboutcookies.org

Na monitorovanie svojich webových stránok Prevádzkovateľ používa analytický nástroj Google Analytics, ktorý pripravuje dátový reťazec a sleduje, ako návštevníci používajú stránky na internete.  Keď si niekto prehliada stránku, systém vygeneruje cookie, aby zaznamenal informácie súvisiace s návštevou (navštívené stránky, čas strávený na našich stránkach, prehliadanie údajov, odchod zo stránky atď.), ale tieto údaje nesmú byť prepojené na osobu návštevníka. Tento nástroj je nástrojom na zlepšenie ergonomického dizajnu webovej stránky, na vytváranie užívateľsky prijateľnej webovej stránky a na zvýšenie online zážitku návštevníkov.

Služba Google Analytics Prevádzkovateľovi poskytuje anonymné štatistické informácie. Spracúva IP adresy a informácie zo súborov „cookie“ použitých na našich webových stránkach, takže vieme, koľko našich stránok bolo zobrazených, počet používateľov, aké prehliadače používajú (môžeme tak naše zdroje zamerať správnym smerom k maximálnej kompatibilite s väčšinou našich používateľov) a v niektorých prípadoch aj z akej krajiny, mesta alebo regiónu prichádzajú. Niektoré IP adresy a informácie zo súborov „cookie“ získané týmto poskytovateľom sú ním spracované mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. Potvrdzujeme, že spĺňajú požiadavky EÚ na ochranu osobných údajov.

Ak ste sa rozhodli odmietnuť súbory „cookie“ služby Google Analytics, môžete kliknúť na tento odkaz:

Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Prevádzkovateľa môžete kontaktovať aj prostredníctvom Facebooku – Účelom spravovania údajov je zdieľanie obsahu webových stránok a prezentácií envistructure.eu. Používateľ sa môže prostredníctvom facebookovej stránky Prevádzkovateľa dozvedieť o novinkách, aktuálnych špeciálnych ponukách a tiež si prezrieť fotky z vybraných projektov vizualizácie, či samotnej realizácii projektu. Kliknutím na “like” resp. “Páči sa mi” na facebookovej stránke Envistructure súhlasí Používateľ, aby spoločnosť zavesila na jeho nástenku na facebooku svoje novinky a ponuky. Prevádzkovateľ na svojej facebookovej stránke tiež publikuje fotky/videá z rôznych udalostí. Prevádzkovateľ publikuje tieto údaje fyzických osôb jedine v prípade, že bol predtým získaný ich písomný súhlas.

 

Ďalšie informácie o spravovaní údajov z facebookovej stránky nájdete v príručke a pravidlách pre ochranu osobných údajov na: http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other

 

Za účelom prezentácie má Prevádzkovateľ aj svoj profil na sociálnej sieti Instagram – kde prezentuje najmä fotogalérie 3D vizualizácií projektov, či následne z realizácií daných projektov. Kliknutím na “sledovať” súhlasíte so zobrazovaním fotografii uverejnených Prevádzkovateľom.

​​

Prevádzkovateľ má taktiež zriadený aj svoj video kanál na webovej stránke  kde Prevádzkovateľ prezentuje svoje vlastné videá.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za ukladanie súborov cookies na internetových stránkach 3. osôb.

ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým pre potrebu uzatvárania kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodávka nášho tovaru a služieb. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým, príjem a  spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, odosielanie tovaru na zvolenú adresu a podobne.

Pre riadne splnenie si všetkých zákonných povinností, spracúvame osobné údaje aj pre účely vedenie účtovníctva, či vybavovania reklamácií a sťažností. V niektorých prípadoch je potrebné osobné údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.

Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely informovania o našich produktoch a službách v rámci priameho marketingu.

PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom, iba na základe právnych základov prípadoch keď:

Je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy (napríklad kúpnej zmluvy) a vy ste zmluvnou stranou, alebo ste nás požiadali o vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy (napríklad vyplnením objednávacieho formulára).

Alebo je spracúvanie vašich osobných údajov nevyhnutné v rámci nášho oprávneného záujmu, ktoré sledujeme a ním je predovšetkým ponuka a predaj tovaru a služieb našim zákazníkom.

Alebo ste nám udelili váš súhlas na jeden, alebo viaceré účely. Tie môžu zahŕňať najmä činnosti spojené s ponukou tovaru služieb, alebo spracúvanie s cieľom prispôsobiť ponuku vašim očakávaniam.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV
Osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

Výrobca a dodávateľ produktov a služieb

Kuriérske a prepravné spoločnosti
Poskytovatelia IT služieb
Advokátske a právne kancelárie
Znalci a súdny znalci
Inkasné spoločnosti a exekútori
Súdy a orgány činné v trestnom konaní
Účtovné kancelárie, audítori a daňový poradcovia

DOBA USCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme vaše údaje spracúvať do doby, než svoj súhlas neodvoláte, najviac však 24 mesiacov od jeho udelenia.

V prípade oprávneného záujmu, budeme vaše osobné údaje spravovať, pokiaľ nebudete spravovaniu namietať, po dobu ktorá je opodstatnená k vzhľadu k životnému cyklu zakúpeného produktu alebo služby, aby sme vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby.

V prípade plnenia zmluvy budeme vaše osobné údaje spravovať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok.

V prípade plnenia zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spravovať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.

VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTÝCH OSÔB
Pri spracovaní vašich osobných údajov sme pripravení vykonávať Vaše práva.

Máte právo na prístup k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracovávané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracovania. Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobnú údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás a Prevádzkovateľ ich aktualizuje.
Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spravovanie nezákonne.

 

Ak sú vaše osobné údaje spracovávané na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spravovania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
Máte právo na obmedzenie spravovania, pokiaľ si želáte budeme údaje spravovať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
Máte právo na prenos údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

Rovnako tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220,

KDE A AKO MÔŽETE SVOJE PRÁVA UPLATNIŤ
Vaše práva môžete uplatniť zavolaním na telefónne číslo +421 944 112 040, písomne na adrese Terany 138, 962 68 Hontianske Tesáre , alebo  e-mailom info@envistructure.eu.

Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní.

Ak bude vaša žiadosť zjavne neodôvodnená, alebo opakovaná, sme oprávnený účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE
Na Prevádzkovateľa sa môžete obrátiť telefonicky na čísle +421 944 112 040, písomne na adrese Terany 138, 962 68 Hontianske Tesáre, alebo  e-mailom info@envistructure.eu

 

Slovakia